Leiebetingelser:

1. Leieavtalen:

Gjelder kun signert godkjent leiekontrakt fra A-Tech Teltutleie A/S eller bekreftelse på E-post til A-Tech Teltutleie. Etter at kunden har bekreftet at tilsendte utstyrsliste og datoen for leietiden av utstyret er riktig, da er avtalen tredd i kraft. 

Den som underskriver kontrakten, er ansvarlig ovenfor A-Tech Teltutleie AS sine vilkår og økonomiske forpliktelser.

Kontrakten skal være adressert på rett person/firma før signering. Ved omfakturering vil det bli belastet med kr. 250,-

2. Leietiden:

Beregnes fra den dag avtalt utstyr leveres, eller sendes til kunden, og frem til utstyret er levert tilbake på lager til A-Tech Teltutleie eller hentet hos leier. Leietiden er avtalt i kontrakten ved avtaleinngåelse.

(Utstyr menes som telt,gulv,alt av stoler, bord, barer, TV, musikkanlegg,lys,drapering,blomster,ståbord,slushmaskin,popcornmaskin m.m.) Gjelder alt av utstyr som leveres etter listen som kunden har bestilt.

Alt leid utstyr skal tilbakeleveres på det stedet det ble hentet, dersom det ikke skriftlig er inngått avtale om annet leveringssted.

Ønsker leietager å utvide leieperioden, vil det i utgangpunktet ikke være noe problem hvis ikke utstyret er utleid til ny kunde.

Leveres det leide utstyret tilbake senere enn avtalt, uten utleiers skriftlige godkjennelse, beregnes det dobbel leie for dagene som er over det som er avtalt leieperiode.

3. Betalingsbetingelser:

For å sikre din bestilling og for å garantere tilgjengelighet den ønskede dato, har vi en regel som tilsier at hvis bestillingen er over kr.10.000,- skal 30% av den totale summen betales ved kontraktinngåelse. Resterende beløp skal være betalt før leveringsdato.

For bestillinger på kort varsel vil kunde få faktura som må betales før utstyr leveres ut. Kreditt gis ikke til privatpersoner.

4. Avbestilling:

Ved avbestilling tidligere enn 3 uker før leveringsdato betales 30 % av leiebeløpet. Senere en 3 uker før leveringsdato betales 100% av hele leiebeløpet. Avbestilling skal skje skriftlig pr e-post eller kunden må komme på kontoret til A-Tech.

5. Montering/Demontering:

Dersom det er avtalt at A-Tech skal montere/demontere utstyr nevnt i denne avtalen, plikter leietager å sørge for at alle nødvendige tillatelser er innhentet.

Hvis A-Tech blir stoppet med bygging av telt, eller at vi må demontere teltet tidligere enn det leieperioden er avtalt, vil kunden bli fakturert for avtalt leiebeløp. Er det allerede betalt av kunden så vil leiebeløpet ikke bli refundert.

Etter at alt utstyret/telt er montert/levert og ferdig montert skal leier og ansvarlig byggeleder gå gjennom at alt er som bestillt. Leier har det totale ansvar under hele leieperioden å se til at utstyret/telt er forsvarlig sikret mot vind,snø eller andre uforusette hendelser som kan skade utstyr/telt. Passe på at utstyr ikke blir stjelt. Leier vil bli fakturert for skadene etter dagens priser på utstyr som er skadet/stjelt/kommet bort.

6. Reklamasjon:

All reklamasjon på utstyret, skal skje samme dag ved levering/montering hos kunden. Dersom utstyr er tatt i bruk, har leietaker godkjent leveransen. Ubenyttet utstyr som er levert refunderes ikke leiekostnadene til kunden.

7. Fremkommelighet:

Byggeplassen må være ryddet slik at vårt mannskap enkelt kan montere/demontere utstyr. Det skal være kjørbart med lastebil og evt. henger frem til levering- og monteringsstedet. Er ikke dette ordnet så vil kunden bli fakturert for ekstra arbeid pga rydding av område.

Er avstanden over 10 meter fra bil eller mange trapper, da må leier påberegne seg utgifter for ekstra medgått tid pga bæring av alle delene til byggeplass.

Kunden forplikter seg til å si fra ved kontraktinngåelse at det er vanskelig terreng eller langt for mannskapet og gå til byggeplass. Kunden kan bli fakturert kr 450,-pr time pluss mva. som er brukt ekstra hvis opplysningen ikke er gitt A-Tech.

8.Forsikring:

Utleiemateriellet er forsikret mot brann, transport og stormskader av utleier. Forsikringen dekker ikke tyveri, hærverk,  eller lignende skader på utleiemateriellet. Leietager forplikter seg til å dekke slik skade etter regning.

Egenandel ved skader er kr. 6000,- som belastes leietager. Leietager belastes med 5 % forsikringspremie av leiesummen (ekskl. montering).

9. Rengjøring:

Alt utleid utsyr skal være renset for avfall av alle slag, som glass,tallerkener,tape,lim,strips, mat og søl av drikke etc.

Det er forbudt og grille, steke mat e.l. inne i teltene. A-Techs utgifter i forbindelse med dette blir belastet leietager. Hvis du har hentet utstyret selv, skal dette leveres I samme stand som ved henting.

10. Det må ikke benyttes spiker, tegnestifter eller annet som kan lage hull I utstyret/teltdukene . Er det benyttet festemiddel som har skadet, revnet eller det er kommet hull i utstyret/teltdukene ,vil leier bli belastet med reperasjonen av utstyret.

Leier kan ikke låne ut utstyret eller fremleie til 3.person.

11. Reklame:

Reklamen til A-Tech som er fast på teltene skal ikke tildekkes uten særskilt avtale.

Utstyr som er kommet bort eller ødelagt av leier blir belastet leietager til dagens veiledende priser. A-tech kan belaste leier for tapt leieinntekter inntil nytt utstyr er fremskaffet

Hvis leietager misligholder sine forpliktelser, eller medvirker til at A-Tech blir skadelidende, har A-Tech rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. A-Tech kan da hente leieobjektet uten noe forbeholdt ansvar eller dekke tap som leietager måtte få.

12. Force majeure:
Hver av partene i nærværende kontrakt fritas for sine forpliktelser dersom parten kan bevise at parten er blitt forhindret av force majeure. Som force majeure regnes streiker, lockout, naturkatastrofer, krig og krigslignende situasjoner og lignende hindringer som er utenfor partens kontroll, og som man ikke med ¬rimelighet burde ha forutsett kunne inntreffe da avtalen ble inngått.
13. Tvist:
Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne kontrakt eller gjennomføringen av den, vedtas Arendal forliksråd og/eller Aust- Agder tingrett Arendal som rett verneting.

14. Bøter: Er henger eller bil/lastebil inngått i leieforholdet, er leier ansvarlig for at gjeldende bestemmelser for utstyret overholdes. Leieren må betale alle bøter som måtte påføres A-Tech som utleier av utstyret. Utleier er ikke ansvarlig for tidstap eller økonomisk tap som leier måtte få pga driftsstans av utstyr som er leid.